บุคลากร

นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวิรัตน์ ชัยมนตรา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน กันยาเลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุรักษ์ ผดุงชนม์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางตันตินี ชมภูพื้น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุขุมาลย์ ผดุงชนม์

ครูอัตราจ้าง