ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารโรงเรียน

นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น

คำขวัญ

กีฬาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย

สัญลักษณ์โรงเรียน

น.พ.ด.

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - เหลือง

อัตลักษณ์

ร่าเริง แจ่มใส พลานามัยสมบูรณ์

เอกลักษณ์

กีฬาเด่น