บุคลากร

นายลีลวัฒน์   ชมภูพื้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวิรัตน์  ชัยมนตรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางตันตินี  ชมภูพื้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน  กันยาเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุขุมาลย์  ผดุงชนม์
ครูอัตราจ้าง


นายอนุรักษ์  ผดุงชนม์
ครูชำนาญการพิเศษ