ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารโรงเรียน

นายลีลวัฒน์   ชมภูพื้น

คำขวัญ

กีฬาดี       มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้     เชิดชูคุณธรรม      นำประชาธิปไตย


สัญลักษณ์โรงเรียน

น.พ.ด.